Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Sb. z., o ochraně osobních údajů si plníme informační povinnost v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

Prosím, přečtěte si následující informace, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

Kdo je provozovatelem Vašich osobních údajů?

Provozovatelem Vašich osobních údajů je společnost McCarter a.s. se sídlem Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, IČ: 35846011, zapsaná v Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 3032/B.

K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký je právní základ jejich zpracování?

Zpracování na základě smlouvy a předsmluvních vztahů:

Zpracování na základě souhlasu:

Jak dlouhou dobu budeme uchovávat Vaše osobní údaje?

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům:

Máte právo požádat nás o potvrzení o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje.

Právo na opravu osobních údajů:

Máte právo na opravu svých osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neúplné.

Právo na vymazání (zapomenutí):

Jsme povinni bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje, pokud:

Žádost o vymazání provozovatel neuplatňuje, pokud je zpracování potřebné:

Právo na omezení zpracování osobních údajů:

Máte právo požádat nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jde o jeden z těchto případů:

Pokud je zpracování omezeno, tyto osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají:

Právo na přenos osobních údajů:

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli (např. při změně poskytovatele určité služby). Vaše osobní údaje jsme Vám na základě Vaší žádosti povinni poskytnout ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. XML nebo CSV).

Na koho se můžete obrátit v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte-li jakékoli dotazy nebo podněty v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo chcete-li si uplatnit některé z Vašich práv, napište nám na: ​info@​bodyandfuturelab.com. Máte také právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů, pokud předpokládáte, že došlo k porušení Vašich práv.