Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod biomefix.eu. Všeobecné obchodní podmínky byly zveřejněny dne 01.05.2024.

 

1. Úvodní ustanovení a definice základních pojmů

1a) Provozovatelem internetového obchodu biomefix.eu a Dodavatel a/nebo Prodávající je: McCarter a.s. se sídlem Bajkalská 25, Bratislava, 821 01, Slovensko, IČO: 35 846 011, DIČ: 2020263113, IČ DPH: SK2020263113, bankovní spojení: IBAN: SK1211000000002623023363, SWIFT: TATRSKBX

1b) Produktem Prodávajícího je BIOMEFIX od BODY&FUTURE Laboratories, který představuje jedinečný výživový doplněk založený na vodní bázi díky čemuž se rychle a bez problémů dostává do střev, kde působí s maximálním efektem na lidské zdraví. Obsahuje pět kmenů živých aktivních bakterií (Lactobacillus rhamnosus , Lactobacillus casei , Bifidobacterium species , Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus , Streptococcus thermophilus), které účinně obnovují zdravou rovnováhu střevní mikroflóry, podporují funkci jiných orgánů a napomáhají při posílení a podpoře imunitního systému.

1c) Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání a užívá Produkt za jiným účelem než pro podnikání s tímto Produktem.

1d) Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel, který prodává Produkt za účelem svého podnikání s tímto Produktem.

1e) Je-li kupujícím podnikatel:

 

2. Všeobecná ustanovení

2a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydány společností McCarter a.s. za účelem bližší úpravy vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, které vzniknou z internetového obchodu biomefix.eu v souvislosti s dodávkou zboží nebo služeb.

2b) Uzavření smlouvy – Objednávka Kupujícího je návrhem smlouvy. Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail, avšak toto přijetí objednávky nemá žádné právní účinky na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího obsahující číslo a rekapitulaci objednávky); od tohoto okamžiku vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

2c) Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) Kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, podmínkami ochrany osobních údajů včetně podmínek reklamace a možnosti odstoupení, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí. Uvedené Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

2d) Při elektronické objednávce přes internetový obchod obdrží Kupující Všeobecné obchodní podmínky spolu s potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího.

2e) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vyplněním objednávkového formuláře, resp. závazné objednávky v rámci internetového obchodu biomefix.eu Kupující dává Prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

2f) Smlouva je uzavřena ve slovenském jazyce. Uzavřená smlouva není přístupná třetím stranám a Prodávající ji archivuje za účelem jejího úspěšného splnění. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou viditelné z procesu objednávání a Kupující má možnost objednávku před vlastním odesláním zkontrolovat, případně opravit.

2g) Jakékoli spory vzniklé v souvislosti se smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, budou řešeny výlučně podle právních předpisů platných na území Slovenské republiky.

2h) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách biomefix.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 

3. Předmět smluvního vztahu

3a) Předmětem smluvního vztahu je závazek Prodávajícího dodat Produkty popsané v objednávce Kupujícího a závazek Kupujícího zaplatit za dodané Produkty Prodávajícímu kupní cenu. Ke každé uzavřené smlouvě je vystavena a přiložena faktura/daňový doklad.

3b) Objednávka Produktů se může uskutečnit prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího biomefix.eu. Objednávka představuje návrh Kupujícího na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude dodání Produktu uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Prodávající bere na vědomí, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu za dodané produkty.

Při nákupu prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího si Kupující vybere konkrétní Produkt na základě aktuální nabídky, vyplní počet kusů a balení Produktu a potvrdí je kliknutím na „přidat do košíku“. Po ukončení výběru Produktů Kupující přejde do pokladny, v objednacím formuláři vyplní pravdivé a úplné komunikační i fakturační údaje, zvolí způsob platby a doručení. Prodávající upozorňuje Kupujícího, aby si přečetl poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Po kompletním vyplnění formuláře, splnění si informační povinnosti Prodávajícího ve formě rekapitulace objednávky a přečtení si Všeobecných obchodních podmínek objednávku Kupující závazně odešle kliknutím na „Objednat“.

3c) Místo dodání – závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Produkt je splněn doručením na místo dodání. Místem dodání je místo takto označené Kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávně uvedenou adresu Kupujícího. Pokud není výše uvedeno a dohodnuto jinak, je místem plnění sklad Dodavatele/Prodávajícího, který Dodavatel/Prodávající oznámí Odběrateli/Kupujícímu. Je-li místem dodání sídlo prodávajícího, rozumí se tím adresa: McCarter a.s., se sídlom Bajkalská 25, Bratislava, 821 01, Slovensko a/nebo sídlo provozovny prodávajícího na adrese Budovateľská 1247/7, Dunajská Streda 929 01, Slovensko a/nebp sídlo sídlo provozovny prodávajícího na adrese Jana Růžičky 1165/2A, Praha 4 – Kunratice 148 00, Česká republika.

3d) Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou – za doručení Produktu Kupujícímu se považuje jeho převzetí Kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání aneb v sídle prodávajícího. Vlastnické právo k Produktu tak přechází na Kupujícího jeho převzetím pod podmínkou zaplacení celé kupní ceny. Kupující svým podpisem potvrzuje převzetí Produktu od dopravce nebo od oprávněné osoby v sídle prodávajícího. Převzetím zboží přechází na Kupujícího i nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení.

3e) Kupující a/nebo objednatel nabývá vlastnické právo k objednanému Produktu jeho převzetím a uhrazením kupní ceny objednaného Produktu v plném rozsahu. Nebezpečí škody na objednaném Produktu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Produktu Kupujícím a/nebo Objednatelem.

4. Cena

4a) Cena Produktu – smluvní strany se dohodly na ceně Produktů, které budou dodány Kupujícímu, přičemž je tato cena uvedená v závazné objednávce na internetových stránkách biomefix.eu. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být Kupujícím uhrazena pouze způsoby nabízenými na internetové stránce biomefix.eu. K Produktu bude přiložena faktura. Kupující má možnost seznámit se s lhůtou, po kterou je Prodávající vázán svojí nabídkou. Prodávající je vázán svojí nabídkou, včetně ceny za Produkt, po celou dobu zveřejnění Produktu v internetovém obchodě biomefix.eu. Konečná cena Produktu je souhrnná cena uváděná v objednávkovém formuláři těsně před odesláním závazné objednávky. Konečná cena je uváděná včetně DPH a ceny za způsob platby a dopravy, kterou je Kupující povinen zaplatit. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody Prodávajícího a Kupujícího.

4b) Platební podmínky – kupující je povinen zaplatit kupní cenu za Produkt nejpozději při převzetí Produktu (při platbě na dobírku), případně v termínu uvedeném na faktuře, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

Kupující může kupní cenu zaplatit následujícími způsoby:

4c) Zpoplatnění dopravy – k ceně Produktu (viz předchozí odstavec) bude připočítán paušální poplatek za doručení Produktu kurýrní společností pouze v případě dopravy Produktu mimo území SR, s tím, že cena dopravy kurýrní službou bude uvedena na stránce biomefix.eu.

4d) Dodací podmínky – Prodávající je povinen objednávku Kupujícího splnit a Produkt dodat Kupujícímu nejpozději ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Prodávající však obvykle expeduje Produkt v co možná nejkratší době po přijetí elektronické objednávky.

Při prodloužení dodací lhůty bude Kupující včas informován Prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného Produktu zaviněné kurýrní společností a ani za poškození zásilky zaviněné kurýrní společností. V případě, že Kupující, případně jiná oprávněná osoba nepřevezme Produkt, který byl řádně doručen do místa dodání uvedeném v objednávce/potvrzení objednávky nebo v sídle prodávajícího, Prodávající oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu škody ve výši účelně vynaložených nákladů souvisejících s plněním.

Je-li z důvodů na straně Kupujícího nezbytné objednané Produkty doručovat Kupujícímu opakovaně a/nebo nebyly převzaty kupujícím v sídle prodávajícího a/nebo bylo nutný mu je doručit jiným způsobem než způsobem zvoleným Kupujícím v příslušné objednávce, Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu takových nákladů.

Dohodnuté množství zboží je jen přibližné. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží s odchylkou +/-10 % dohodnutého množství zboží (dále také jako „odchylka“), která vznikla v důsledku výrobního procesu z důvodu spotřeby veškerého materiálu.

 

5. Reklamační řád

5a) Záruční doba na všechny Produkty zakoupené prostřednictvím Prodávajícího se poskytuje v rámci délky expirační doby (minimální trvanlivosti) uvedené na obalu Produktu.

5b) V případě, že nesplní Prodávající své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, případně má Produkt vady, je Kupující povinen Produkt u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do uplynutí záruční doby na Produkt.

5c) Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou e-mailem a je povinen uvést v ní číslo objednávky, popsat vady dodaného Produktu a preferovaný způsob vyřízení reklamace (výměna Produktu, odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny Produktu, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny Produktu).

5d) Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30)kalendářních dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i e-mailová forma).

5e) V případě, že Kupující řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad Produktu a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Prodávajícího, má Kupující právo na vrácení uhrazené ceny Produktu.

5f) Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Kupujícím. U Produktů prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla s Kupujícím sjednána nižší cena. U použitých Produktů neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. Prodávající neodpovídá za vady Produktů způsobené Kupujícím nebo jinými osobami nebo okolnostmi na straně Kupujícího – např. nesprávným skladováním, údržbou nebo jiným používáním Produktu Kupujícím.

 

6. Odstoupení od smluvního vztahu

6a) Kupující má právo zrušit objednávku bez uvedení důvodu kdykoli před odesláním Produktu a/nebo dohodnuté datum převzetí v sídle prodávajícího a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání Produktu z důvodu vyšší moci Prodávající neprodleně informuje Kupujícího o důvodu nedodání. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny Kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů na zadaný bankovní účet.

6b) Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení Občanského zákoníku, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Pokud se Kupující – spotřebitel rozhodne využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14). dnů ode dne, kdy on nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převzal Produkt. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u Prodávajícího v listinné podobě na adrese: McCarter a.s., Bajkalská 25, Bratislava, 821 01, Slovensko nebo e-mailem na adrese info@bodyandfuturelab.com způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen spolu s Produktem zaslat Prodávajícímu podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením svého jména a příjmení, adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.

6c) Při pochybnostech o doručení se Kupujícím odeslané oznámení o odstoupení od smlouvy považuje za doručené uplynutím doby přiměřené použitému způsobu doručování, pokud Kupující umí prokázat jeho odeslání na adresu oznámenou Kupujícímu Prodávajícím v souladu s ustanovením § 3 odst. 3. (1) písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Sb. z., o ochraně spotřebitele při smlouvách uzavřených na dálku nebo na adresu, jejíž změna byla Kupujícímu náležitě oznámena Prodávajícím po uzavření smlouvy. Pokud poštovní zásilku, jejímž obsahem je oznámení o odstoupení od smlouvy, nelze dodat Prodávajícímu z důvodů dle zvláštního předpisu (odepření zásilky, nepřevzetí v odběrní lhůtě nebo adresát neznámý), oznámení o odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem jeho odeslání Prodávajícímu na poslední známou adresu.

6d) Kupující zašle Produkt spolu s dokladem o koupi nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení zpět poštou na adresu Prodávajícího McCarter a.s., Bajkalská 25, Bratislava, 821 01, Slovensko. Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré platby, které Kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil.

6e) Kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodávajícím. Platby budou Kupujícímu vráceny do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu doručeno oznámení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě Prodávajícímu, pokud Kupující neuvedl jiný způsob úhrady v písemném prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný Produkt předtím, než mu byl Produkt od Kupujícího doručen nebo dokud Kupující neprokáže zaslání Produktu zpět Prodávajícímu.

6f) Při odstoupení od smlouvy Kupující nese přímé náklady na vrácení Produktu Prodávajícímu. Přímé náklady spojené s vrácením Produktu nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů ve výši od 2,- EUR do 15,- EUR. Kupující odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty Produktu v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je uveden na obalu produktu.

6g) V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním Produktu zpět Kupujícímu.

6h) Body 6a až 6g těchto Všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. z., o ochraně spotřebitele.

 

7. Ochrana osobních údajů

7a) Osobní údaje Kupujícího (dotčená osoba), potřebné pro komunikaci s ním, budou zpracovávány a použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo její změny. Právním základem zpracování osobních údajů dotčené osoby za účelem plnění uzavřené smlouvy nebo její změny (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa trvalého pobytu včetně PSČ) je ustanovení § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby).

7b) Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro marketingové účely na základě jejich žádosti, resp. souhlasu dotčené osoby v souladu s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Dotčená osoba uděluje svůj svobodný a odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu při objednání Produktu prostřednictvím internetového obchodu biomefix.eu, při registraci v internetovém obchodě biomefix.eu nebo jiným vhodným způsobem. Dotčená osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci v internetovém obchodě biomefix.eu, aby Prodávající zpracoval a uschovával její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti Prodávajícího, týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou, a to do splnění účelu zpracování osobních údajů Kupujícího.

7c) Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s příslušnými zásadami a podmínkami zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Veškeré osobní údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé Produktů, kterým jsou osobní údaje Kupujícího poskytovány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Údaje jsou uchovávány tak, aby nebyly přístupné aplikacemi třetích osob.

7d) Právním základem zpracování osobních údajů Kupujícího za účelem zasílání informací o připravovaných aktivitách Prodávajícího (tj. slevách, akcích apod.) je souhlas Kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Tento udělený souhlas má Kupující právo kdykoliv odvolat.

7e) Prodávající vyhodnocuje pro statistické účely informace o používání internetových stránek biomefix.eu (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl proveden vstup na internetové stránky). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek Prodávajícího.

7f) Všechny materiály a informace na stránkách Prodávajícího jsou výhradním duševním vlastnictvím Prodávajícího nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoli použity nebo upravovány bez souhlasu Prodávajícího.

7g) Internetové stránky Prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; Prodávající není zodpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

 

8. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

8a) Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s existencí, platností, obsahem, výkladem nebo realizací těchto VOP, zejména v souvislosti s nákupem Produktů prostřednictvím tohoto internetového obchodu, budou přednostně řešeny Alternativní cestou řešení sporů v souladu se zákonem č. 391/2015 Sb. z., o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

8b) Alternativním řešením sporu (dále jen „AŘS“) je postup subjektu alternativního řešení sporů dle zákona č. 391/2015 Sb. z., jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu. Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, jakým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud Prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do třiceti (30) dnů ode dne jejího odeslání.

8c) Subjekty AŘS jsou zapsány do seznamu vedeného MH SR. Subjektem AŘS je i Slovenská obchodní inspekce.

8d) AŘS může začít pouze na základě návrhu Kupujícího. Subjekt AŘS může návrh Kupujícího odmítnout, pokud Kupující podá návrh po uplynutí jednoho roku ode dne:

8e) Kupující si svá práva a nároky může vůči Prodávajícímu uplatňovat také v rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO).

8f) Stížnost může Kupující podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Vyšší moc

9a) Odpovědnost Prodávajícího za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, pokud byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu platných a účinných obecně závazných právních předpisů (zejména tzv. vyšší moc).

9b) Za vyšší moc se považuje zejména, ale ne výlučně: válka, hrozba války, jiný ozbrojený konflikt nebo jeho hrozba, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, zemětřesení, přírodní nebo jiná katastrofa, výbuch, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie nebo omezení nařízená jiným orgánem dotovaným veřejnomocenskými oprávněními, vznik pandemie a s ní spojená omezení, odstávka nezapříčiněná Prodávajícím, úplné nebo částečné zničení závodu nebo výrobní linky Prodávajícího nebo jeho Dodavatelů, zničení dodávky Prodávajícího, změna celních a daňových předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu nebo importu, stávka, porucha v dopravě, dopravní nehoda, výpadek plynu, elektřiny nebo jiné energie, jakož i jakékoli další příčiny, které Prodávající nemohl předvídat ani jim zabránit, které způsobily znemožnění splnění závazku.

 

10. Závěrečná ustanovení

10a) Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uveřejnění na webové stránce biomefix.eu.

10b) Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit znění těchto VOP. Změna VOP nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění na webové stránce biomefix.eu, není-li výslovně určen jiný (pozdější) den jejího vstupu v platnost a účinnost.

10c) Při nákupu produktu jsou pro Kupujícího jako Objednatele a Prodávajícího závazné VOP platné a účinné v okamžiku odeslání objednávky produktu Prodávajícímu k vyřízení, resp. v okamžiku odeslání opravené objednávky Prodávajícímu.

10d) Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s prodejem Produktů podle těchto VOP a neupravené těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, zejména Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.