Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod biomefix.eu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli zverejnené dňa 01.05.2024.

 

1. Úvodné ustanovenia a definícia základných pojmov

1a) Prevádzkovateľom internetového obchodu biomefix.eu a dodávateľ a/alebo predávajúci je: McCarter a.s., so sídlom Bajkalská 25, Bratislava, 821 01, Slovensko, IČO: 35 846 011, DIČ: 2020263113, IČ DPH: SK2020263113, bankové spojenie: IBAN: SK1211000000002623023363, SWIFT: TATRSKBX

1b) Produktom Predávajúceho je BODY&FUTURE Laboratories BIOMEFIX, ktorý predstavuje jedinečný výživový doplnok založený na vodnej báze vďaka čomu sa rýchlo a bez problémov dostáva do čriev, kde pôsobí s maximálnym efektom na ľudské zdravie. Obsahuje päť kmeňov živých aktívnych baktérií (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium species, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus), ktoré účinne obnovujú zdravú rovnováhu črevnej mikroflóry, podporujú funkciu iných orgánov a napomáhajú pri posilnení a podpore imunitného systému.

1c) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a užíva Produkt za iným účelom než pre podnikanie s týmto Produktom.

1d) Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý predáva Produkt za účelom svojho podnikania s týmto Produktom.

1e) Ak je kupujúcim podnikateľ:

 

2. Všeobecné ustanovenia

2a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len ,,VOP) sú vydané spoločnosťou McCarter a.s. za účelom bližšej úpravy vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vzniknú z internetového obchodu biomefix.eu v súvislosti s dodávkou tovaru alebo služieb.

2b) Uzavretie zmluvy – objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy. Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto prijatie objednávky nemá žiadne právne účinky na uzavretie zmluvy. Samotná zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom (potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho obsahujúce číslo a rekapituláciu objednávky); od tohto okamihu medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2c) Odoslaním objednávky (t. j. návrhu zmluvy) Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, podmienkami ochrany osobných údajov vrátane podmienok reklamácie a možnosti odstúpenia, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

2d) Pri elektronickej objednávke cez internetový obchod obdrží Kupujúci Všeobecné obchodné podmienky spolu s potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.

2e) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Vyplnením objednávkového formulára, resp. záväznej objednávky v rámci internetového obchodu biomefix.eu Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o Kupujúcom a o jeho nákupoch.

2f) Zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva nie je prístupná tretím stranám a Predávajúci ju archivuje za účelom jej úspešného splnenia. Informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich k uzavretiu zmluvy, sú viditeľné z procesu objednávania a Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať, prípadne opraviť.

2g) Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2h) Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach biomefix.eu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

 

3. Predmet zmluvného vzťahu

3a) Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok Predávajúceho dodať Produkty popísané v objednávke Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť za dodané Produkty Predávajúcemu kúpnu cenu. Ku každej uzavretej zmluve je vystavená a priložená faktúra/daňový doklad.

3b) Objednávka Produktov sa môže uskutočniť prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho biomefix.eu. Objednávka predstavuje návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy, predmetom ktorej bude dodanie Produktu uvedeného v objednávke, za podmienok v nej a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedených. Predávajúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za dodané Produkty.

Pri nákupe prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho si Kupujúci vyberie konkrétny Produkt na základe aktuálnej ponuky, vyplní počet kusov a balenie Produktu a potvrdí ich kliknutím na „pridať do košíka“. Po ukončení výberu Produktov Kupujúci prejde do pokladne, v objednávacom formulári vyplní pravdivé a úplné komunikačné aj fakturačné údaje, zvolí spôsob platby a doručenia. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, aby si prečítal poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Po kompletnom vyplnení formulára, splnení si informačnej povinnosti Predávajúceho vo forme rekapitulácie objednávky a prečítaní si Všeobecných obchodných podmienok objednávku Kupujúci záväzne odošle kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“.

3c) Miesto dodania – záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Produkt je splnený doručením na miesto dodania alebo v sídle predávajúceho. Miestom dodania je miesto takto označené Kupujúcim v objednávkovom formulári. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu Kupujúceho. Pokiaľ nie je horeuvedené a dohodnuté inak, je miestom plnenia sklad dodávateľa/predávajúceho, ktorý dodávateľ/predávajúci oznámi odberateľovi/kupujúcemu. Ak je miestom dodania sídlo predávajúceho, tak sa tým myslí adresa: McCarter a.s., so sídlom Bajkalská 25, Bratislava, 821 01, Slovensko a/alebo sídlo prevádzky predávajúceho na adrese Budovateľská 1247/7, Dunajská Streda 929 01, Slovensko a/alebo sídlo prevádzky predávajúceho na adrese Jana Růžičky 1165/2A, Praha 4 – Kunratice 148 00, Česká republika.

3d) Spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou – za doručenie Produktu Kupujúcemu sa považuje jeho prevzatie Kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou zdržujúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania. Vlastnícke právo k Produktu tak prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje prevzatie Produktu od dopravcu. Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

3e) Kupujúci a/alebo objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k objednanému Produktu jeho prevzatím a uhradením kúpnej ceny objednaného Produktu v plnom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na objednanom Produkte prechádza z Predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia Produktu kupujúcim a/alebo objednávateľom.

4. Cena

4a) Cena Produktu – zmluvné strany sa dohodli na cene Produktu, ktoré budú dodané Kupujúcemu, pričom táto cena je uvedená v záväznej objednávke, na internetových stránkach biomefix.eu. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH. Cena môže byť Kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej stránke biomefix.eu. K Produktu bude priložená faktúra. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny za Produkt, po celý čas zverejnenia Produktu na internetovom obchode biomefix.eu. Konečná cena Produktu je súhrnná cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH a ceny za spôsob platby a dopravy, ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho.

4b) Platobné podmienky – kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za Produkt najneskôr pri prevzatí Produktu (pri platbe na dobierku), prípadne v termíne uvedenom na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

4c) Spoplatnenie dopravy – k cene Produktu (pozri predchádzajúci odsek) bude pripočítaný paušálny poplatok za doručenie Produktu kuriérskou spoločnosťou iba v prípade dopravy produktu mimo územie SR, s tým že cena dopravy kuriérskou službou bude uvedená na stránke biomefix.eu.

4d) Dodacie podmienky – predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a Produkt dodať Kupujúcemu najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúci však obvykle expeduje Produkt v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky.

Pri predĺžení dodacej doby bude Kupujúci včas informovaný Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného Produktu zavinené kuriérskou spoločnosťou a ani za poškodenie zásielky zavineného kuriérskou spoločnosťou. V prípade, že Kupujúci, prípadne iná oprávnená osoba neprevezme Produkt, ktorý bol riadne doručený do miesta dodania uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nevyhnutné objednané Produkty doručovať kupujúcemu opakovane a/alebo mu ich doručiť iným spôsobom než spôsobom zvoleným kupujúcim v príslušnej objednávke, predávajúcemu vzniká nárok na náhradu takýchto nákladov.

Dohodnuté množstvo tovaru je len približné. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar s odchýlkou +/-10% dohodnutého množstva tovaru (ďalej aj ako „odchýlka“), ktorá je spôsobená v dôsledku výrobného procesu z dôvodu spotreby všetkého materiálu.

 

5. Reklamačný poriadok

5a) Záručná doba na všetky Produkty zakúpené prostredníctvom Predávajúceho sa poskytuje v rámci dĺžky exspiračnej doby (minimálnej trvanlivosti) uvedenej na obale Produktu.

5b) V prípade, že nesplní Predávajúci svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, prípadne Produkt má vady, je Kupujúci povinný Produkt u poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby na Produkt.

5c) Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomnou formou na email a je povinný v nej uviesť číslo objednávky, popísať vady dodaného Produktu a preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena Produktu, odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny Produktu).

5d) Predávajúci reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutej reklamácie Predávajúci Kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného riadenia rozumie aj emailová forma).

5e) V prípade, že Kupujúci riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie vád Produktu a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenia od zmluvy z dôvodu na strane Predávajúceho, má Kupujúci právo na vrátenie uhradenej ceny Produktu.

5f) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s kupujúcim dojednaná nižšia cena. Pri použitých produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Predávajúci nezodpovedá za vady produktov spôsobené Kupujúcim alebo inými osobami alebo okolnosťami na strane Kupujúceho – napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním produktu Kupujúcim.

 

6. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

6a) Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred odoslaním Produktu a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania Produktu z dôvodu vyššej moci Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní na zadaný bankový účet.

6b) Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, pokiaľ bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa Kupujúci – spotrebiteľ rozhodne využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať Predávajúcemu najneskôr do 14. dňa odo dňa, kedy on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevzal Produkt. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe na adrese: McCarter a.s. Bajkalská 25, Bratislava, 821 01, Slovensko alebo emailom na adrese info@bodyandfuturelab.com spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je povinný spolu s Produktom zaslať Predávajúcemu podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu na finančné vysporiadanie.

6c) Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s ustanovením § 3 ods. (1) písm. b) až d) zákona číslo 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (odopretie zásielky, neprevzatie v odbernej lehote alebo adresát neznámy), oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na poslednú známu adresu.

6d) Kupujúci zašle Produkt spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia späť poštou na adresu Predávajúceho McCarter a.s. Bajkalská 25, Bratislava, 821 01, Slovensko. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak Kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný Produkt pred tým, ako mu bol Produkt od Kupujúceho doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Produktu späť Predávajúcemu.

6e) Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie Produktu Predávajúcemu. Priame náklady spojené s vrátením Produktu nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov vo výške od 2,- EUR do 15,- EUR. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty Produktu v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je uvedený na obale produktu.

6f) V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Produktu naspäť Kupujúcemu.

6g) Body 6a až 6g týchto Všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

7. Ochrana osobných údajov

7a) Osobné údaje Kupujúceho (dotknutá osoba), potrebné pre komunikáciu s ním, budú spracúvané a použité výhradne pre účely plnenia uzavretej zmluvy alebo jej zmeny. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na účely plnenia uzavretej zmluvy alebo jej zmeny (v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email a adresa trvalého pobytu vrátane PSČ) je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby).

7b) Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Dotknutá osoba udeľuje svoj slobodný a odvolateľný súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní Produktu prostredníctvom internetového obchodu biomefix.eu, pri registrácii na internetovom obchode biomefix.eu alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode biomefix.eu, aby Predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti Predávajúceho, týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho.

7c) Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané a uchovávané v súlade s príslušnými zásadami a podmienkami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Všetky osobné údaje získané od Kupujúceho sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu Predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dodávatelia Produktov, ktorým sú osobné údaje Kupujúceho poskytované v minimálnom rozsahu, nutnom pre splnenie zmluvy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané tak, aby neboli prístupné aplikáciami tretích osôb.

7d)  Právnym základom spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania informácií o pripravovaných aktivitách Predávajúceho (t. j. zľavách, akciách a pod.) je súhlas Kupujúceho so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento udelený súhlas má Kupujúci právo  kedykoľvek odvolať.

7e) Predávajúci vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok biomefix.eu (napr. počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol spravený vstup na internetové stránky). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetových stránok Predávajúceho.

7f) Všetky materiály a informácie na stránkach Predávajúceho sú výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho alebo osôb s ním spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu Predávajúceho.

7g) Internetové stránky Predávajúceho môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; Predávajúci nie je zodpovedný za obsah takých internetových stránok a za služby na nich ponúkané.

 

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

8a) Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, najmä v súvislosti s nákupom Produktov prostredníctvom tohto internetového obchodu, budú prednostne riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

8b) Alternatívnym riešením sporu (ďalej len „ARS“) je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

8c) Subjekty ARS sú zapísané do zoznamu vedeného MH SR. Subjektom ARS je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

8d) ARS môže začať iba na základe návrhu Kupujúceho. Subjekt ARS môže návrh Kupujúceho odmietnuť, ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa:

8e) Kupujúci si svoje práva a nároky môže voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

8f) Sťažnosť môže Kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Vyššia moc

9a) Zodpovednosť predávajúceho za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak boli spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä tzv. vyššia moc ).

9b) Za vyššiu moc sa považuje najmä, ale nie výlučne: vojna, hrozba vojny, iný ozbrojený konflikt alebo jeho hrozba, povstanie, sabotáž, požiar, teroristický útok alebo jeho hrozba, búrka, povodeň, zemetrasenie, prírodná alebo iná katastrofa, výbuch, vládne nariadenia alebo obmedzenia Európskej únie alebo obmedzenia nariadené iným orgánom dotovaným verejno-mocenskými oprávneniami, vznik pandémie a s ňou spojené obmedzenia, odstávka nezapríčinená predávajúcim, úplné alebo čiastočné zničenie závodu či výrobnej linky predávajúceho alebo jeho dodávateľov, zničenie dodávky predávajúceho, zmena colných a daňových predpisov, dovozných a vývozných kvót, zákaz exportu či importu, štrajk, porucha v doprave, dopravná nehoda, výpadok plynu, elektriny alebo inej energie, ako aj akékoľvek ďalšie príčiny, ktoré predávajúci nemohol predvídať ani im zabrániť, ktoré spôsobili znemožnenie splnenia záväzku.

 

10. Záverečné ustanovenia

10a) Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke biomefix.eu.

10b) Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na webovej stránke biomefix.eu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.

10c) Pri nákupe produktu sú pre Kupujúceho akom objednávateľa a Predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky produktu Predávajúcemu na vybavenie resp. v okamihu odoslania opravenej objednávky Predávajúcemu.

10d) Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom produktov podľa týchto VOP a neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.